Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door Belgian Barrels Alliance (BBA), met maatschappelijke zetel te Dorsershof 3D, 1932 Zaventem, België, met ondernemingsnummer BE0720457996; tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst, bestelformulier of online bestelling verklaart de opdrachtgever (ook wel klant genoemd) kennis te hebben van deze leveringsvoorwaarden. De klant erkent uitdrukkelijk dat de bepalingen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden van BBA prevaleren boven de relevante bepalingen van de consument. Afwijking van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk is opgenomen in een overeenkomst tussen de consument en BBA.

Artikel 1 – Definities

1.      Consument: de natuurlijke of rechtspersoon met wie BBA een overeenkomst tot levering van diensten of goederen aangaat

2.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument/klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

3.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. De consument dient dit per e-mail mee te delen.

Artikel 2 – Verwerking van persoonsgegevens

1.     Om haar overeenkomsten uit te kunnen voeren, verzamelt BBA als verantwoordelijke voor de verwerking/levering persoonsgegevens van de consument. Deze persoonsgegevens kunnen door BBA ook worden gebruikt voor direct marketing. Hierdoor kan BBA de consument regelmatig informeren over haar activiteiten of nieuwigheden.

2.      Indien de consument niet wil dat zijn gegevens voor dit doel worden gebruikt, kan hij zich hier kosteloos tegen verzetten en ons dit per e-mail laten weten.

3.      De consument kan zijn persoonsgegevens raadplegen, corrigeren of wijzigen door een gedateerde en ondertekende brief met bewijs van identiteit (ID) te sturen naar contact@belgianbarrels.com. Deze persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk nodig is voor de registratie van producten via derden.

4.      BBA behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment aan te passen, in overeenstemming met de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

5.      Voor meer informatie over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via contact@belgianbarrels.com.

Artikel 3 – Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

1.      Op deze met BBA gesloten overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde.

2.      Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BBA en de consument in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

3.      Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten.

Artikel 4 – Duur en beëindiging

1.  De verkoop van goederen en diensten door BBA voor de consument wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, tenzij anders werd overeengekomen.                    

2.     Het annuleren van een bestelling door de consument is mogelijk zolang BBA niet heeft hoeven inslaan, kosten heeft moeten maken en de bestelling nog niet is verzonden.

3.     Als de bestelling is voorbereid of is verzonden, kan de bestelling in geen geval meer worden geannuleerd.

4.      BBA heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de consument de met BBA gesloten overeenkomst(en), inclusief de daarbij behorende leveringsvoorwaarden, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

5.      BBA heeft het recht de overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de consument de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft verricht.

6.      Abonnementen hebben een onbepaalde duur en lopen door totdat de klant opzegt. Annulering dient te geschieden per e-mail en uiterlijk 15 dagen voordat het volgende pakket wordt ingepland.

7.      Betaalde of ingehouden bedragen voor een abonnement worden in geen geval gerestitueerd. U kunt een abonnement op elk moment opzeggen, waarna er geen bedragen meer worden afgeschreven. Reeds betaalde pakketten worden alsnog verzonden.

Artikel 5 – Prijzen

1.      De door BBA op de website en via andere kanalen gecommuniceerde prijzen zijn steeds indicatief en slechts 14 kalenderdagen geldig.

2.      Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur.

3.      Alle door BBA op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren van deze prijzen op de website. BBA kan bij een onjuiste prijsaanduiding op de website niet worden verplicht tegen deze tarieven te leveren.

4.      Elke promotie geldt per klant en promoties zijn niet met elkaar te combineren. Bij misbruik door consumenten van promoties, bijvoorbeeld door bewust meerdere accounts aan te maken, kan BBA besluiten om promoties niet toe te passen.

Artikel 6 – Leverings-, betalings- en protesttermijnen

Indien een klant, gevestigd in een andere lidstaat van de EU dan die van BBA, alcoholische dranken koopt op BBA, kan dit alleen onder strikte voorwaarden:

1.      De alcoholische dranken dienen door de klant zelf vervoerd te worden. Indien de klant kiest voor bezorging via PostNL, wordt dit ook aangemerkt als "eigen vervoer" aangezien de klant deze bezorgwijze zelf betaalt.

2.      De door BBA opgegeven levertijden zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.      De levering van het betreffende product of dienst zal zo spoedig mogelijk na de aanvang van de overeenkomst, of op een nader overeen te komen latere datum plaatsvinden. Levertijden worden altijd uitgedrukt in werkdagen. Werkdagen betekent hier van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

4.      Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of schadevergoeding.

5.     Indien het pakket om welke reden dan ook door de leverancier aan BBA wordt geretourneerd, krijgt de klant in geen geval de reeds betaalde leveringskosten vergoed. Indien de klant ervoor kiest het pakket alsnog te ontvangen, betaalt de klant nogmaals bezorgkosten voordat het pakket opnieuw wordt verzonden. De klant kan er ook voor kiezen om het bedrag van de producten gerestitueerd te krijgen onder aftrek van de leveringskosten.

6.     Elke klacht met betrekking tot de levering of prestatie, van welke aard dan ook, moet door de consument binnen de 7 werkdagen vanaf de levering van de goederen of de startdatum van de uitvoering van de diensten, per aangetekend schrijven aan BBA worden gemeld.

7.     Eventuele klachten over de levering of uitvoering kunnen geen reden zijn om de betaling van facturen op te schorten of uit te stellen.

8.     Het ontbreken van schriftelijk protest van een factuur binnen de 7 werkdagen na ontvangst impliceert de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de daarin vermelde bedragen, producten en diensten.

9.     Facturen dienen te worden betaald volgens de opgegeven betalingscondities. (online betaling via webshop)

10.   Alle kosten die voortvloeien uit het afdwingen van betaling via gerechtelijke kanalen, inclusief advocaatkosten, komen voor rekening van de consument.

11.  Afbeeldingen die op de website worden gebruikt, zijn louter indicatief en kunnen afwijken van het aan de klant geleverde product. De klant kan in geen geval annuleren, retourneren of een terugbetaling eisen als de afbeelding niet overeenkomt met de werkelijkheid.

12.  Indien een bestelling alcoholische dranken bevat, bevestigt de klant door het plaatsen van de bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop van deze producten. De klant verbindt zich ertoe dat alleen hij, of een door hem gemachtigde persoon die ook meerderjarig is, de bestelling ontvangt.

13.   In bepaalde landen of regio's is er een verplichte wettelijke leeftijdscontrole bij levering van ons pakket. De klant zal de leeftijd moeten bewijzen en verbindt zich ertoe dat iemand met een wettelijke leeftijd van 18 jaar of ouder het pakket altijd in ontvangst kan nemen. Dit kan op het afleveradres of op een afhaalpunt.

14.   Als het pakket wordt geretourneerd na een negatieve leeftijdscontrole, worden alle extra kosten op de klant verhaald. De klant krijgt het bedrag van de bestelling teruggestort (na aftrek van verzendkosten, retourkosten en andere bijkomende kosten).

15.  Bij het annuleren van een bestelling worden er administratiekosten van 5% in rekening gebracht. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het te restitueren bedrag voor de bestelling.

Artikel 7 – Ontbinding

1.      BBA kan te allen tijde, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de consument de betreffende factuur niet meer dan 45 dagen na factuurdatum heeft betaald, waarbij de creditdatum geldt als betalingstermijn. datum. tenzij de opdrachtgever conform artikel 4 terecht heeft geprotesteerd tegen de factuur.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1.      BBA is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals bijvoorbeeld commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens, imagoschade, gederfde inkomsten, schade aan derden, verlies van klanten en schade als gevolg van gerechtelijke stappen door derden tegen de consument etc.

2.      BBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derden.

3.      BBA kan jegens de consument slechts aansprakelijk worden gesteld voor de daadwerkelijke en bewezen schade die rechtstreeks voortvloeit uit de verplichtingen opgenomen in de met BBA gesloten overeenkomsten.

4.      BBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een levering die beschadigd is door transport, onzorgvuldig uitpakken, onzorgvuldig omgaan met het pakket of enige andere handeling die schade aan het pakket veroorzaakt. We doen er alles aan om het pakketje veilig te verpakken, maar kunnen het optreden van derden niet garanderen.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

1.      Tijdens een bedenktijd van 30 dagen kan een consument de aankoop van een product zonder opgave van redenen herroepen. De reden van herroeping kan door BBA worden opgevraagd, maar de consument is in geen geval verplicht zijn reden(en) op te geven.

2.     De hiervoor genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument de goederen heeft mogen ontvangen. Indien de bezorging uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat, geldt de dag waarop de consument de laatste zending heeft ontvangen. De uitzondering geldt voor reguliere zendingen of abonnementen gedurende bepaalde of onbepaalde tijd, de dag van ontvangst van de eerste levering geldt.

3.      De consument verplicht zich tijdens de bedenktijd zeer zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts worden uitgepakt en gebruikt voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van een product vast te stellen. De consument mag een product slechts hanteren en inspecteren zoals dat in een reguliere winkel zou zijn toegestaan.

4.     In het geval van bierflesjes worden deze ongeopend, ongebruikt en ongebruikt aan ons geretourneerd. Alle op de flessen aanwezige etiketten, etiketten of andere zaken dienen onbeschadigd te zijn.

5.     Indien beschadiging of waardevermindering het gevolg is van niet zorgvuldig omgaan met het product, kan de consument aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product en kunnen deze kosten op de consument worden verhaald.

6.      Zodra BBA langs elektronische weg een melding van herroeping van de consument heeft ontvangen, stuurt BBA na ontvangst een ontvangstbevestiging.

7.     BBA vergoedt in geen geval de retourkosten of extra verpakkingskosten van de consument. De bezorgkosten van het geretourneerde product komen dan ook voor rekening van de consument.

8.     De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

1.      Een product dat specifiek door de consument wordt gevraagd en dat niet is vervaardigd en wordt vervaardigd op basis van individuele keuzes en beslissingen van de consument.

2.      Producten die zeer beperkt houdbaar zijn of snel bederven.

3.      Producten die verzegeld worden verzonden en die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet meer geschikt zijn om te retourneren en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 10 – Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zo werkt BBA samen met organisaties als BPost, Stripes etc. Al deze organisaties zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en voldoen minimaal aan de eisen gesteld in de BBA Verwerkersovereenkomst.

Artikel 11 – Overmacht

1.      BBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien BBA door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

2.     Indien de overmacht slechts van tijdelijke aard is, zal BBA alsnog trachten aan alle verplichtingen te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

3.     Indien in onderling overleg tussen de consument en BBA komt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg worden herzien of ontbonden. Eventueel reeds door BBA geleverde prestaties tot het moment van overmacht zullen alsnog in rekening worden gebracht.

 

Onze contactgegevens

Indien u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail op contact@belgianbarrels.com